Opći uvjeti poslovanja


OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca. Sklapanjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je suglasan s odredbama općih uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
1. Posrednik u prometu nekretnina je COLLEGIUM d.o.o. iz Umaga, Augustina Vivode 22, OIB: 74579201861 – ovlaštena agencija za promet nekretnina, koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
2. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
3. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
5. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
6. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.
Ako se pojedini ugovor s nalogodavcem razlikuje od odredbi općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog ugovora.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Ponuda posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane nalogodavca. Ponuda i/ili podaci o nekretninama smatraju se potvrđeni potpisivanjem ugovora o posredovanju između nalogodavca i posrednika. Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost. Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje nalogodavca. Ponude i obavijesti posrednika nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjen tekstu: ugovor) obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 6.
Ugovorom o isključivom posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Članak 7.
Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) do 3 (tri) godine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo i može se sporazumom stranaka više puta produžiti. Stranke mogu otkazati ugovor i prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana. Ukoliko nalogodavac sam sklopi pravni posao s trećom osobom, dužan je u roku od 8 (osam) dana pismenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja odnosno o raskidu ugovora. U tom slučaju, posrednik može naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 8.
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na posredničku naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica presrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o o posredovanju.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 9.
Ugovorom se posrednik obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina nalogodavcu i trećim osobama,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu trećoj osobi otkriti identitet nalogodavca do sklapanja pravnog posla.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 10.
Ugovorom se nalogodavac obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. isplatiti posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u postotku kojeg su stranke dogovorile od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg je nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine,
6. nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA USLUGA

Članak 11.
Smatra se da je posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1. neposredno odveo i/ili uputio nalogodavcu treću osobu radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja,
2. organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla,
3. nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-mail osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla,
4. omogućio nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 12.
Posredniku pripada posrednička naknada u iznosu određenom ugovorom, sukladno cjeniku koji je sastavni dio općih uvjeta. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor). Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji posrednika navedenih u članku 9. općih uvjeta. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 9. općih uvjeta, a na temelju zahtjeva nalogodavca, isti je obvezan posredniku isplatiti posredničku satnicu. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 9. općih uvjeta, a na temelju zahtjeva nalogodavca, isti je obvezan posredniku nadoknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji. Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes nalogodavca.

Članak 13.
Nalogodavac je dužan isplatiti posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Nalogodavac je dužan isplatiti posredniku posredničku naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca, odnosno trgovačko društvo ili druga pravna osoba koje je nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je posrednik nalogodavca doveo u vezu.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 14.
Ako povrijedi obvezu čuvanja poslovne tajne posrednik je dužan oštećenim osobama isplatiti štetu koju su one zbog odavanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi posredovanja posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora sklopljenog s nalogodavcem.

Članak 15.
Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno, ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane prema posredniku i/ili trećoj osobi sa kojom ga je posrednik doveo u vezu. U slučaju iz stavka 2. ovog članka posrednik i nalogodavac ugovaraju obvezu nalogodavca da isplati posredniku sve troškove nastale tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Članak 16.
Posrednička naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Kupnja nekretnine: dogovoreni postotak (%) od kupoprodajne cijene nekretnine, minimalna naknada 1.000,00 EUR-a, plativo u protuvrijednosti kuna.
Prodaja nekretnine: dogovoreni postotak (%) od kupoprodajne cijene nekretnine, minimalna naknada 1.000,00 EUR-a, plativo u protuvrijednosti kuna.
Najam/zakup nekretnine do 5 godina: 100% iznosa mjesečne najamnine.
Najam/zakup nekretnine 5 godine i više: 200% iznosa mjesečne najamnine.
Cijena posredničke satnice: 300,00 kn.
Ostale usluge posrednika: po dogovoru.
Na cijene se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Članak 17.
Nalogodavac ima pravo iskazati zadovoljstvo ili nezadovoljstvo uslugom posrednika.
Prijedloge, pohvale i pritužbe podnose se u pisanom obliku na e-mail: info@collegium.hr

OSOBNI PODACI

Članak 18.
Potpisom ugovora nalogodavac daje izričitu suglasnost posredniku za korištenje OIB-a, matičnog broja građana i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima. Posrednik se može navedenim podacima koristiti u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskih interesa u poslovanju posrednika. Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

POVJERLJIVOST

Članak 19.
Posrednik izjavljuje kako neće otkriti povjerljive podatke primljene od nalogodavca ili rabiti povjerljive podatke osim u svrhu izvršavanja obveza iz ugovora.
Posrednik ima pravo otkriti povjerljive podatke koje je primio od nalogodavca samo onim svojim odgovornim zaposlenicima, konzultantima, podizvođačima, dobavljačima ili pravnim savjetnicima koji moraju primiti podatke tijekom izvršavanja ugovora ili sukladno zakonu.
Obveze glede povjerljivosti ne primjenjuju se na bilo koji podatak koji:
1. jest ili naknadno postane dostupan javnosti na način drugačiji od povrede od strane posrednika,
2. je već poznat posredniku prije otkrivanja od strane nalogodavca,
3. je pribavljen neovisnim naporima stranke koja je primila podatak,
4. je posrednik primio podatak na zakonit način od treće osobe bez ograničenja glede uporabe istog, ili
5. je zatražen od strane nadležnog pravosudnog ili upravnog tijela.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
U slučaju spora između posrednika i nalogodavca u vezi pravnih odnosa koji nastanu na temelju ovog ugovora mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište posrednika, te se u tom slučaju primjenjuje materijalno pravo Republike Hrvatske.

COLLEGIUM d.o.o. Umag, Augustina Vivode 22, OIB: 74579201861, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-330-01/16-01/187 URBROJ: 526-05-01-01-01/2-16-5 od 29. kolovoza 2016. godine ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.

Umag, lipanj 2021. godine

COLLEGIUM d.o.o. Umag, Augustina Vivode 22